021-22222200 , 021-22044481-83 , 09124971654 drnourbakhsh.office@gmail.com

دندان هايى كه تيره رنگ هستند و يا دچار تغيير رنگ شده اند(در اثر اندو،ضربه،ترميم هاى نا مناسب و …)را ميتوان با استفاده از مواد خاصى كه در منزل و يا مطب مورد استفاده قرار ميگيرند به رنگ مطلوب ترى در آورد.مواد سفيد كننده دندان با غلظت پايين و تركيبات خاص در داروخانه ها به مردم عرضه ميگردند ولى اثر بخشى درمانهاى كلينيكى را ندارند.
سفيد كردن دندانها به دو صورت در كلينيك(Office Bleeching)و يا در منزل(Home Bleeching)صورت ميگيرد.در مطب با دستگاه هاى خاصى مواد سفيد كننده روى دندان فعال ميشوند و معمولاً در يك جلسه دندانها به طور متوسط چند درجه روشنتر ميشوند.
امكان حساسيت دندانها در اثر بيليچينگ وجود دارد ولى با قطع درمان و يا استفاده از مواد ضد حساسيت بر طرف ميگردد.علاوه بر اين مواد مصرفى روى دندان تمام بيماران مطب يكسان است اما پاسخ به بليچينگ بسته به ميزان تغيير رنگ دندان ، نوع تغيير رنگ و جنس دندان متفاوت است و بيماران نبايد انتظار داشته باشند تحت هر شرايطى دندانها ى بسيار سفيدى را مشاهده نمايند.به ويژه دندان هاى خاكسترى پاسخ كمترى به بليچينگ ميدهند و در همان طيف خاكسترى روشن ميشوندً،ولى مطمئناً از قبل بهتر ميشوند.علاوه بر اين دوام بليچينگ معمولا بين ٦ماه تا ٢سال است و پس از آن تكرار درمان در صورت نياز وجود دارد.از نكات مهم ديگر مراقبتهاى پس از بليچينگ است،افراد سيگارى و اشخاصى كه قهوه،چاى يا نوشابه يا مواد غذايى رنگى زياد استفاده ميكنند نبايد انتظار اثر طولانى مدتى را از بليچينگ داشته باشند.
🍎نكته:پاره اى از مواد سفيد كننده ارزان و بى كيفيت رنگ سفيد گچى ايجاد و درسطح دندان خوردگى ايجاد ميكنند.
همواره بليچينگ راه حل نهايى تغيير رنگ دندان نيست و لمينيت ونير يا ساير درمان ها ممكن است ضرورى باشد.