021-22222200 , 021-22044481-83 , 09124971654 drnourbakhsh.office@gmail.com

امروزه درخواست براى زیبایی دندانها گسترده تر شده است.دیده شدن دندانها از طریق بلند کردن طول لبه برنده دندانهای قدامى بالاو همچنین اصلاح رنگ و فرم دندانها به صورت درمانی برای متقاضیان درمانهاى زيبايى طراحی شده است. اما اینگونه درمانها اگر برمبنای تشخیص و طرح درمان و عملكرد صحیحی صورت نگیرد مخاطراتی را به همراه خواهد داشت.
🍎به تصویرهای زیر نگاه کنید:
دندانها به صورت کلينيكى و با استفاده از كامپوزيت كه يك ماده هم رنگ دندان است ونیر (laminate)شده است.ظاهر دندانها سفید گچی است و حتما از نظر بیمار مناسب است!! كه مبتنى بر سليقه افراد است.
اما در لبه لثه ای تخریب وسیعی را ایجاد کرده است چون ونير هم سطح دندان نيست و پله اى ايجاد شده كه محل تجمع مواد غذايى و پلاك هاى ميكروبى است. همچنين پرداخت مناسبى ندارد و مشكلات فوق را تشديد كرده است. خونریزی مداوم در هنگام غذا خوردن و مسواک زدن، بو وطعم بد‌ دهان و نهایتا تحلیل استخوان و باز شدن فضاهای بین دندانی از عواقب نحوه اجراى غلط این درمانها است.
برگشت به وضعيت اوليه بسيار مشكل است. پس از برداشتن ونير ها ،مدت زمانى طول ميكشد تا لثه ترميم گرددو به حالت نرمال برگردد. 🌹