021-22222200 , 021-22044481-83 , 09124971654 drnourbakhsh.office@gmail.com
سوابق علمی

سوابق علمی

سوابق علمی 1) دوره عمومی دندانپزشکی 1351-1345 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران 2) دوره تخصصی پروتزهای دندانی 1358- 1354 3) دوره های تخصصی تکمیلی در ارتباط با پروتز، ایمپلنت ودندانپزشکی زیبایی در داخل و خارج از کشور سوابق آموزشی و مدیریتی 1) عضو هیئت علمی دانشکده...