021-22222200 , 021-22044481-83 , 09124971654 drnourbakhsh.office@gmail.com

وقتی فک بیمار دچار تحلیل شدیدی شده است دنچر یا دست دندان بیمار هرگز گیر حداقل را هم نخواهد داشت. مشکلات تغذیه ،لقی و حتی پرت شدن به بیرون دهان و همچنین زخم شدن مخاط دهان و عوارض دیگر از مواردی است که قابل ذکر است. استفاده از دو تا ۴ ایمپلنت در بخش قدامی فک پایین یکی از راه حل های خوب برای غلبه بر این مشکلات است که در ایمپلنت تحت عنوان اوردنچر مورد استفاده قرار میگیرد. این بیمار از ۴ دست دندان ناموفق استفاده کرده است. باید بدانیم که در ریج های تحلیل رفته خود و بیمار را درگیر در مان های ناموفق نکنیم و علاوه بر ان هزینه بیهوده ای را به بیمار تحمیل نکنیم و وقت خود و بیمار را نیز تلف نکنیم.
با توجه به اینکه عصب در مجرایی داخل فک قرار دارد ، زمانیکه فک دچار تحلیل میشود امکان قرار دادن ایمپلنت معمولا وجود ندارد. چون ممکن است ایمپلنت با عصب برخورد کرده و سبب بیحسی موقتی یا دایمی بسیار ازار دهنده گوشه لب گردد.
لدذا در این موارد از اور دنچر که ترکیبی از پروتز متحرک است و با قطعاتی شبیه دکمه قابلامه ای و یا روش های دیگر به ایمپلنت متصل میشود و و مانع حرکت دست دندان میشود استفاده میشود. 🍎در فک بالا معمولا با وجود تحلیل از گیر کافی میتوان استفاده کرد و نیاز به ایمپلنت معمولا ندارد